ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (“EVme” “บริษัท" “เรา” และ/หรือ “ของเรา”)
ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็น (1) ผู้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ หรือ (2) ผู้เข้าร่วมแคมเปญ/กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท (3) ลูกค้า/ผู้ใช้บริการต่างๆของบริษัทผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้วแต่กรณี (6) บุคลธรรมดาใดๆ ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) เราทราบดีว่าท่านให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจึงประกาศประกาศความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับธุรกิจของเรา แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อทางออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นๆ ซึ่งเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่ไปกับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการนั้นๆ ที่ท่านใช้
ภายใต้วัตถุประสงค์ตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุ หรือบ่งบอกตัวบุคคลนั้นได้ (ไม่ว่าด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น) และ

“ข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูล ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อในลัทธิ พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ ตามที่ระบุในพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

“ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

เราขอสงวนสิทธิ์การ ทบทวนหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำงานของเรา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบและเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านช่องทางอื่นของเรา จึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันทีที่เราประกาศ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือจากบริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย หรือผู้ให้บริการ หรือพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ขึ้นอยู่กับบริบทของท่านในการติดต่อสื่อสารกับเรา และบริการที่ท่านต้องการจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย ข้อมูลจากกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know-Your-Customer (KYC)) ลายมือชื่อ บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ความคิดเห็น และการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และบันทึกเสียงการติดต่อสื่อสารของท่านกับเรา

2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รายละเอียดการจัดส่งสินค้า ที่อยู่สำหรับการเรียกชำระเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น บัญชีผู้ใช้ LINE บัญชี Facebook) บัญชี Google บัญชีผู้ใช้ Apple และข้อมูลติดต่อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

3) ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

4) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือการใช้บริการของเรา รวมถึงประวัติการชำระเงิน) รายละเอียดการจองและรายละเอียดสัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า (เช่น แผนบริการที่เลือก วันที่ส่งมอบและวันที่รับรถ เวลาและสถานที่) รายละเอียดการประกันภัย และรายละเอียดอื่นๆ ของบริการที่ซื้อ

5) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ราคาผลิตภัณฑ์/บริการ ค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน หมายเลขและข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีธนาคาร และข้อมูลการลงทะเบียนบริการอื่นๆ

6) ข้อมูลบริการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขตัวถัง รุ่น ปีรุ่น ปีที่ผลิต ขนาดเครื่องยนต์ อุปกรณ์มาตรฐาน ประวัติการซ่อมบำรุง ระยะทาง จำนวนที่นั่ง สถานะและความจุของแบตเตอรี่ ประเภทการชาร์จ กำลังและระยะเวลา การทำงานของระบบไฟฟ้า สภาพเกียร์ ปัญหาหรือข้อมูลอื่นใดของท่านเกี่ยวกับยานยนต์

7) ข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ข้อมูลบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

8) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ที่ได้รับจากการใช้บริการของเรา

9) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single Sign On (SSO) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ คุกกี้ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ

10) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวในเอกสารราชการ (เช่น ศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือเชื้อชาติ บนหนังสือเดินทาง)

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก (เช่น นายจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน (ในกรณีของลูกค้าองค์กร)) โปรดรับรองว่าท่านมีสิทธิและ/หรืออำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น (หากจำเป็น) และ/หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคืออายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของเรา กรณีเราไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ เราจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากเราไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราอาศัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเคารพ และให้ความสำคัญถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราตระหนักดีว่า ท่านในฐานะลูกค้าย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการจากเรา เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) เพื่อดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์ที่เราอาศัยฐานความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำแคมเปญทางการตลาด วิเคราะห์ และติดต่อลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำการใช้บริการ/สินค้า จัดทำข้อเสนอพิเศษ แจ้งข่าวสาร รวมถึงการจัดการด้านสื่อโฆษณา และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์

2) บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการบริการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics services) วัตถุประสงค์ในการพัฒนาช่องทางการบริการ การส่งเสริมการตลาดและแคมเปญใหม่ๆ เพื่อรู้จักท่านมากขึ้น รวมถึงการทำตลาดเชิงรุก และบริการอื่นใดของบริษัท

3) การนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงโดยรวม

4) ข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลอ่อนไหวของท่าน มีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลอ่อนไหวในเอกสารราชการโดยเราได้มีการจัดเก็บสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจมีข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือเชื้อชาติบนหนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน หรือเพื่อเป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรม หรือนิติกรรมสัญญา หรือเอกสารประกอบการทำคำร้อง หรือการใช้บริการต่างๆ

เราไม่มีวัตถุประสงค์หรือนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว (เช่น เชื้อชาติ ศาสนา) ของท่านที่ปรากฏบนเอกสารดังกล่าว นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เราต้องการจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นครั้งคราว หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาศัยฐานการปฏิบัติตามสัญญา ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ หรือกิจกรรรมหลักที่เราดำเนินการ ทั้งที่เราดำเนินการด้วยตนเอง และที่เราดำเนินการผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่านในกิจกรรมดังต่อไปนี้

1) เพื่อส่งมอบสินค้า/บริการให้แก่ท่าน เช่น เพื่อลงทะเบียนและใช้บริการของเรา เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้บริการของท่าน เพื่อตอบกลับคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อทำข้อตกลงทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเข้าทำสัญญากับท่านและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา เพื่อออกใบเสนอราคาตามคำขอของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการของเรา เพื่อดำเนินการและจัดการการจองสินค้า/บริการให้สมบูรณ์ และเพื่อดำเนินการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน การคืนเงิน การจ่ายค่าชดใช้ การออกบิล ใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ เพื่อดำเนินการและติดตามการส่งมอบ รับเปลี่ยน ส่งคืน ยกเลิกหรือแลกเปลี่ยนบริการของเรา เพื่อประสานงานกับพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจของเราในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) และการประกันภัย เพื่อสังเกตการณ์ ตรวจสอบ และเพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์

2) เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียน พิสูจน์ ระบุ และยืนยันตัวตนของท่าน

3) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ เช่น เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้า/ผู้ใช้บริการของเรา และเพื่อจัดเก็บเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) และ/หรือสายด่วน (hotline) สำหรับข้อสงสัย คำขอ คำติชม ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทหรือการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและจัดการกับปัญหาทางเทคนิค และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเรา

2.3 วัตถุประสงค์ที่เราอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1) เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่เรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนภายใน การร้องเรียนหรือการเรียกร้อง การสอบปากคำ การป้องกันอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง และหรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

2.4 วัตถุประสงค์ที่เราอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและบุคคลภายนอก ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1) เพื่อการจัดทำโปรไฟลิ่ง (profiling) เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ท่านได้รับและที่ท่านอาจสนใจ อาทิ จากการพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ท่านใช้จากเรา หรือวิธีการที่ท่านต้องการให้เราติดต่อกับท่าน เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของเรา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากสินค้าและบริการที่ท่านใช้จากเรา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลา สถานที่ตั้งของลูกค้า แนวโน้มของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการปัจจุบันของเรา และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น

2) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เพื่อประเมิน จัดการ ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาบริการที่มอบให้แก่ท่าน เพื่อจัดทำรายงานสถิติ แนวโน้มและแผนงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการปัจจุบันของเรา เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ คุณภาพ การป้องกันและความมั่นคงปลอดภัยของบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

3) เพื่อการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของเรา เพื่อดำเนินการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรของเรา รวมถึงการจัดการการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการควบคุมและบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต

4) เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแพลตฟอร์มของเรา เพื่ออำนวยความสะดวก และรับรองให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อปรับปรุงการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราให้ดียิ่งขึ้น

5) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เช่น เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน (Audit) เพื่อบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดกฎหมายใดๆ เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของเรา ซึ่งรวมถึงการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของเรา

ทั้งนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจส่งผลกระทบต่อท่าน และเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือทำตามสัญญาได้ ทำให้เราอาจไม่สามารถเสนอหรือส่งมอบบริการของเรา ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกหรือปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายภายใต้สัญญาที่ทำกับท่านได้ และท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาสให้บางกรณี นอกจากนี้ อาจกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เราหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และอาจก่อให้เกิดบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง

3. เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

เพื่อการปฏิบัติตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือสัญญาระหว่างท่านและบริษัท หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่กำหนดไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

3.1 บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา
เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด หรืออนุญาตให้บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

3.2 ผู้ให้บริการของเรา
เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเราหรือช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (2) ผู้ให้บริการด้านลายมือชื่อดิจิทัล (3) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า (4) ผู้ให้บริการติดตามยานยนต์ (5) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) (6) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ (7) ผู้ให้บริการพิสูจน์ตัวตนและคัดกรองเพื่อป้องกันการฉ้อโกง (8) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ และ/หรือ (9) หน่วยงานด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร ในการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเรา โดยเราจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น

3.3 พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจของเรา
เราอาจเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อเสนอและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น พันธมิตรด้านการประกันภัย พันธมิตรด้านการโรงแรม พันธมิตรด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยหรือโอนในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น มิใช่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

4.1 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด
ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ หรือการจำหน่ายกิจการอื่นๆ สำหรับกิจการ สินทรัพย์ หรือหุ้นของเรา หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.2 บุคคลภายนอกอื่นๆ
เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราได้รับคำขอเพื่อเข้าถึงบันทึกกล้องวงจรปิดของเรา แล้วแต่กรณี

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเรากับนิติบุคคลอื่น หรือหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เช่น การเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่ากับประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว เรารับรองว่าเรามีมาตรการที่เหมาะสมและกำหนดให้ผู้รับข้อมูลต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตโดยใช้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เราจะขอความยินยอมสำหรับการโอนข้อมูลไปต่างประเทศจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมมา หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดภายในองค์กร โดยเรามีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยมีกำหนดระยะเวลาตามตารางด้านล่าง

ฐานการประมวลผลระยะเวลาการประมวลผล
สัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ข้อตกลงทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้า10 ปีนับแต่วันที่สัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า/ข้อตกลงทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้าสิ้นสุดลง
ประโยชน์อันชอบธรรม10 ปีนับแต่วันที่สัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้าสิ้นสุดลง
ความยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า10 ปีนับแต่วันที่สัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้าสิ้นสุดลง
ความยินยอมที่ไม่เกี่ยวกับสัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า10 ปีนับแต่วันที่ให้ความยินยอม หรือจนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการเพิกถอนความยินยอม แล้วแต่กรณี

กรณีที่บริษัทปฏิเสธการเข้าทำสัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า หรือข้อตกลงทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้า หรือการให้บริการใดๆ แก่ท่านโดยท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เรามีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ระบุในสัญญาจอง/ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า หรือข้อตกลงทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้า หรือตามระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นในการประมวลผล

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

1) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน

2) การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน

3) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมจากท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เรามีดุลพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้

4) การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

5) การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

6) การถอนความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา หากเราเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ในบางกรณี

7) การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ

8) การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

หากเป็นกรณีกิจกรรมที่เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านตามฐานสัญญา หรือฐานประโยชน์อันชอบธรรม เรามีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านตาม (3) และ (4) ได้

เราเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของท่าน แต่อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว ทั้งนี้ กรณีเรามีเหตุให้ปฏิเสธคำร้องขอของท่าน เราจะจัดทำบันทึกการปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรายังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิหรือการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล การจัดการสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9. รายละเอียดการติดต่อสำหรับข้อสงสัย/ข้อซักถาม
หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้า (Call center) โทรศัพท์ 020282686, อีเมล sales@evme.io