ข้อตกลงและเงื่อนไขบัตรกำนัล EVme

ข้อตกลงและเงื่อนไขบัตรกำนัล EVme นี้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรกำนัล EVme ("บัตรกำนัล") ของท่าน เมื่อท่านใช้งานบัตรกำนัล ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ รวมถึงข้อตกลงและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัตรกำนัลนี้ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การจองยานยนต์ไฟฟ้า การซื้อยานยนต์ไฟฟ้า การเช่ายานยนต์ไฟฟ้า การเป็นสมาชิก Evme+ (EVme Club) นโยบายการยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน EVme และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ก่อนการใช้งานบัตรกำนัลของท่าน

 1. ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด
 2. บัตรกำนัลจะอยู่ในรูปแบบการยืนยันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โดยบัตรกำนัลจะใช้ได้สำหรับการจองยานยนต์ไฟฟ้า และ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ ด้วยรูปแบบและช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
  1. กรณีใช้บัตรกำนัลสำหรับการจองยานยนต์ไฟฟ้า บัตรกำนัลนี้จะมีมูลค่า 5,000 บาท ซึ่งท่านสามารถใช้บัตรกำนัลเพื่อจองยานยนต์ไฟฟ้าได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2566 โดยท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการจองยานยนต์ไฟฟ้าที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป
  2. กรณีใช้บัตรกำนัลสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งไม่ใช่กรณีตาม 2.1 บัตรกำนัลนี้จะมีมูลค่า 6,000 บาท (ซึ่งเป็นมูลค่าที่บริษัทฯ เพิ่มมูลค่าของบัตรกำนัลให้แก่ท่านแล้ว) โดยท่านสามารถใช้บัตรกำนัลได้ภายใน 6 เดือนนับแต่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิตาม 2.1
  3. การใช้บัตรกำนัลตามที่กำหนดใน 2.1 ข้างต้น และต่อมาท่านยกเลิกการจองยานยนต์ไฟฟ้า ท่านมีสิทธิขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรกำนัลให้เป็นไปตาม 2.2 ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 15.
 3. การใช้งานสิทธิประโยชน์ตามบัตรกำนัลตามข้อ 2. ท่านอาจต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านบนระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS และลงทะเบียนบัญชี EVme กับทางบริษัทฯ โดยท่านต้องตกลงยอมรับข้อตกลงและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัตรกำนัล (หากมี) ซึ่งรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการจองยานยนต์ไฟฟ้า การซื้อยานยนต์ไฟฟ้า การเช่ายานยนต์ไฟฟ้า การเป็นสมาชิก Evme+ (EVme Club) นโยบายการยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน EVme และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชัน EVme ทั้งนี้ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป
 4. เมื่อได้ใช้บัตรกำนัลเต็มตามมูลค่าและจำนวนครั้งที่กำหนดแล้ว บัตรกำนัลจะไม่สามารถใช้ซ้ำหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้อีก
 5. บัตรกำนัลสามารถโอนแก่บุคคลิ่นได้ โดยท่านรับรองและรับประกันว่าผู้รับโอนจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย
 6. มูลค่าของบัตรกำนัลสามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตามจำนวนมูลค่าที่ท่านชำระตามจริง ไม่ใช่ตามมูลค่าที่กำหนดใน 2.1 และ 2.2
 7. บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นใดของบริษัทฯ ได้ เว้นแต่ส่วนลดหรือโปรโมชั่นดังกล่าวจะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าให้สามารถใช้ร่วมกันได้
 8. บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. การใช้บัตรกำนัลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  2. การใช้บัตรกำนัลเกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
  3. ความสูญเสีย ความบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของบริษัทฯ
  4. กรณีใด ๆ อันเกิดมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 โรคระบาด โรคระบาดที่กลายพันธุ์ การกักตัว กิจกรรมที่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น
 9. ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องความเสียหาย และปลดเปลื้องความรับผิดของบริษัทฯ จากการอ้างสิทธิ การฟ้องร้องดำเนินคดี การดำเนินการ คำสั่ง ความรับผิด และค่าเสียหายใดๆ ทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดและนโยบายอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรกำนัล ตามที่เห็นสมควรโดยอาจไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทฯ อาจประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบนแอปพลิเคชันของบริษัทฯ หรือเว็ปไซต์ของบริษัทฯ​ หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่านใช้บริการต่อไป ถือว่าท่านตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับที่มีผลบังคับในขณะนั้น
 11. หากท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร รวมไปถึงการระงับหรือยกเลิกการใช้งานบัตรกำนัล สิทธิประโยชน์ตามบัตรกำนัล
 12. ในกรณีเกิดปัญหา หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข หรือการใช้งานบัตรกำนัล รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามบัตรกำนัลและสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ให้คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ดำเนินคดี ณ ศาลที่มีเขตอำนาจแห่งราชอาณาจักรไทย
 14. ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและรับทราบถึงเนื้อหาภายในข้อตกลงและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัตรกำนัลนี้ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การจองยานยนต์ไฟฟ้า การซื้อยานยนต์ไฟฟ้า การเช่ายานยนต์ไฟฟ้า การเป็นสมาชิก Evme+ (EVme Club) นโยบายการยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน EVme และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
 15. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรกำนัล หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้า (Call center) โทรศัพท์ 020282686, อีเมล sales@evme.io